Certificering

Certificering

KVALITET – BRANDING – UDVIKLING

Miljøcertificering

 

ISO 14 001 - Miljø

ISO 14001 er én måde at få indført og implementeret et effektivt miljøledelsessystem på. Denne internationale miljøledelsesstandard er et godt værktøj til styring af miljøforhold og standarden kan ofte indbygges i allerede eksisterende kvalitetsstyringssystemer.

Effektiv miljøledelse minimerer produktionsomkostningerne, idet der bevist arbejdes med de væsentlige miljøforhold, substitution etc. Regelmæssige evalueringer af de opnåede resultater er vigtige for at få klarlagt, hvor virksomheden fremover skal sætte kræfterne ind.

Interne miljøaudits er en god måde at verificere om der reelt indkøbes materialer, produceres og affaldssorteres som man i virksomheden har planlagt. Ligegyldighed eller direkte forkert affaldssortering kan koste virksomheden meget dyrt. Hos JMR arbejder vi gerne efter standarden ISO 19 011, der beskriver retningslinjer for audits af miljø- og kvalitets-styringssystemer.

 

OHSAS 18 001 - Arbejdsmiljø

At lade sig certificere efter OHSAS 18 001 er ligesom arbejdet med miljøledelsesstandarden én måde at få indført og implementeret et effektivt arbejdsmiljøledelsessystem. Denne internationale standard er et godt værktøj til styring af arbejdsmiljøforhold, sikre involvering af medarbejderne, fastlægge roller, ansvar og beføjelser og sætte mål for sikkerheden og sundheden i virksomheden. Standarden kan ofte indbygges i allerede eksisterende ledelsessystemer.

I udvalgte brancher er arbejdet med arbejdsmiljøet, sikkerhed og sundhed blevet et mantra. Leverer du eksempelvis dine ydelser til vind- og offshoreindustrien eller arbejder du med industriel rengøring som slamsugning, højtryksrensning og andet risikobetonet arbejde kræver kunderne ofte, at din virksomhed har et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem. At have et certificeret arbejdsmiljøledelsessystem giver kunderne vished for, at din virksomhed arbejder seriøst og forebyggende med sikkerhed og sundhed frem for først at reagere når skaden er indtruffet.

 

LEED

Leed (leadership in energy & environmental design) har til formål at fremme miljøvenligt og energieffektivt byggeri i en amerikansk kontekst. Certificeringen fungerer som en driver, der motiverer den enkelte bygherre til at tage stilling til de bæredygtighedskriterier, som ordningen opstiller. JMR udfører indeklimaundersøgelser og afrapporterer i formater, der opfylder LEED krav.

 

DGNB

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen skaber rammen for en operationalisering af bæredygtighedsbegrebet og dermed også en mere bæredygtig udvikling. Kriterierne er med til at skabe et fælles sprog, der gør det muligt at tilrettelægge og prioritere indsatsen i en – ofte lang og kompliceret – udviklingsproces på tværs af fagligheder og organisationer. JMR udfører indeklimaundersøgelser og afrapporterer i formater, der opfylder DGNB kriterier.

 

 

Andre ydelser:


• Bygningsundersøgelse

• Arbejdsmiljø

• Miljøledelse