Bygningsscreening

Bygningsscreening

OMKOSTNINGSREDUKTION – TIDSSTYRING – RÅDGIVNING

Før renoveringsopgaver eller nedbrydningsopgaver igangsættes, er det vigtigt at screene bygninger for miljøfarlige stoffer som asbest, PCB og tungmetaller. JMR rådgiver med gennemgang og kortlægning af bygninger forud for forskelligartede renoveringer og nedrivninger.

 

Renoveringer eller nedrivninger

Vi undersøger for PCB, klorerede paraffiner, asbest, bly, kviksølv og andre tungmetaller.

 

Miljøfremmede stoffer

Det kan være mere end 30 procent dyrere først at opdage miljøfarlige stoffer som feks. PCB, bly, asbest, kviksølv m.v. i bygningsmaterialerne under renoverings- eller nedrivnings-processen. Det kan derfor betale sig at undersøge for miljøfarlige og miljøfremmede stoffer, før nedrivnings- eller bygge-processen går i gang.

Vi rådgiver om at tilrettelægge arbejdet, så unødige affaldsmængder sendes til behandling.

Vi rådgiver med fokus på at overholde love og regler inden for miljø og arbejdsmiljø.

 

Vi tjekker bl.a. for følgende miljøfremmede stoffer:

PCB

Tungmetaller

Asbest

 

Vi foretager en kyndig risikovurdering på baggrund af bygningens alder, anvendte byggematerialer og bygningens historik, herunder tidligere renovering, før vi går i gang med den egentlige undersøgelse.

 

Køb og salg af ejendomme

I forbindelse med køb og salg af ejendomme er det vigtigt at undersøge for miljøfremmede stoffer i en teknisk due diligence-proces. Det giver færre risici og bedre overblik over eventuelle ekstraomkostninger.

Vi kan hjælpe med at afklare om der er miljøfremmede stoffer eller skimmelsvamp og i hvilket omfang.

Udgangspunktet er en indledende screening ud fra BBR-oplysninger, tegningsmateriale og historiske oplysninger, samt forundersøgelse med besigtigelse af bygningen, evt. suppleret med enkelte materialeprøver.

Efterfølgende foretager vi en kortlægning og omfangsbestemmelse med prøvetagning – med henblik på sanering og affaldshåndtering, eller vurdering af indeklimaet og klassificering af materialer i affaldskategorier.

Det udmunder i udarbejdelse af handlingsplaner med arbejdsbeskrivelser, og tilsyn med den efterfølgende saneringsproces.

Jo mere præcis kortlægningen er, jo mere præcis kan man afgrænse saneringsområderne. Da det er dyrt at håndtere forurenet affald, kan der være meget sparet ved en præcis afgrænsning af forureningen.

 

Andre ydelser:


  • Råd og svamp

  • Miljøundersøgelser

  • 8 og §19 ansøgninger