Vand

Vand

MILJØ – OMTANKE – ØKONOMI

De kontinuerligt skærpede krav til drikkevandsforsyning og dokumentationskrav til vandkvalitet og forsyningssikkerhed kombineret med problematikker vedr. vandressourceknaphed gør, at det kræver specialviden at optimere vandressourcer og driften af disse.

 

JMR besidder viden og erfaring omkring vandforsyning, brønde, råvandsanlæg, kildepladsundersøgelser, udpegning af boresteder for indvindingsboringer, borearbejde, borehulslogging, prøvepumpning, vandkemi og vurdering af grundvandsmagasinets sårbarhed overfor forureningskilder og naturligt forekommende uønskede stoffer.

JMR’s medarbejdere har også stor erfaring med myndighedsbehandling, etablering og vedligeholdelse af vandforsyningsanlæg, renovering af boringer og drift af vandværker.

 

JMR tilbyder også:

  • Grundvandsbeskyttelsesplaner - rådgivning og implementering af konkrete indsatsplaner for

    grundvandsbeskyttelse.

  • Forhandling og indgåelse af dyrkningsaftaler

  • Udarbejdelse af beredskabsplaner og handlingsplaner

 

Andre ydelser:


  • Miljøvagt

  • Miljøundersøgelse

  • Forureningsundersøgelser